Delavnice za šole, vrtce

 

RAZISKOVALNE DELAVNICE ZA STROKOVNE, PEDAGOŠKE IN VODSTVENE DELAVCE ŠOL, VRTCEV IN DRUGIH IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJ

 

Več kot petindvajsetletne izkušnje in nabiranje znanja iz svetovalnega in izobraževalnega dela dela z družinami, otroci, mladostniki, vami strokovnjaki in pedagoškimi delavci, ki ste z njimi povezani, so nas vodile v oblikovanje programov raziskovalnih delavnic za vas vzgojitelje, učitelje, vodstvene delavce, pedagoge in druge strokovne delavce izobraževalnih institucij.


Dejavnost v okviru programa raziskovalnih delavnic je namenjena ravno vam kot pomoč v smislu:

 • podpore, svetovanja, celostnega oblikovanja vaše lastne podobe na osebnem in profesionalnem področju, odpravljanju težav in ovir na teh področjih.
 • iskanja najučinkovitejših načinov posredovanja vašega znanja slušateljem za namene širjenja njihovega znanja, razvoja samostojnosti, osebne odgovornosti, integritete, pristnosti, zmanjševanja, odpravljanja težav, problemov, motenj.
 • razvoja vaših pristojnosti in kompetenc ter možnosti odločanja v zvezi z izobraževalnim procesom in vzgojo.
 • razvoja vašega osebnega in profesionalnega dogajanja.
 • izboljšanja in vzdrževanja vašega ugodnega psihofizičnega zdravja in ustvarjanja zdravih razmerij.

Delujemo tako, da v procesu svetovanja naši strokovnjaki z vami vzpostavijo vzajemno medsebojno sodelovanje v namene iskanja skupnih rešitev in poti iz nastalega stanja. Skupaj oblikujemo smernice, ki  temeljijo na samostojnosti, odgovornosti, razvoju integritete in zmanjševanju ter odpravljanju težav. Vse vas spodbujamo v smeri iskanja notranjih, pristnih potencialov, ki omogočajo prijetno in spodbudno vzdušje tako med samim izvajanjem raziskovalnih delavnic kot tudi kasneje na vašem delovnem mestu in v osebnem življenju.  Vzajemno sodelovanje nam omogoča, da se tako vi, kot tudi mi razvijamo in nadgrajujemo svoje znanje in izkušnje..

Pomembna so nam psihosomatsko zdrava in kakovostna medsebojna razmerja v življenju in pri delu. Skupaj bomo poskušali ustvarjati pogoje optimalnega okolja za posredovanje vašega vzajemnega socialnega, čustvenega in strokovnega znanja.

 

Iz teh razlogov smo za vas pripravili različne oblike strokovnega izpopolnjevanja, ki se razlikujejo po vsebini in trajanju:

 • dvodnevne  intenzivne vikend raziskovalne delavnice (izvajamo v naših prostorih, do 10 udeležencev),
 • cenovno in časovno ugodnejše tematske popoldanske delavnice, ki dopuščajo tudi naročilo specifične teme po vaših željah
 • (za do 10 udeležencev izvajamo v naših prostorih, nad 10 udeležencev v vaših sredinah),
 • celoletne 1x mesečne dvodnevne vikend intenzivne raziskovalne delavnice : VZAJEMNI RAZVOJ primerne tudi kot šola za starše, saj so vsebine zelo fleksibilne (za do 10 udeležencev izvajamo v naših prostorih, nad 10 udeležencev v vaših sredinah); omogočajo udeležbo le izbranih srečanj ali vseh sedmih od meseca novembra do meseca maja tekočega šolskega leta,

 

 DVODNEVNE INTENZIVNE VIKEND RAZISKOVALNE DELAVNICE

 

Raziskovalne delavnice se odvijajo na različne teme iz vašega profesionalnega in osebnega življenja. Namenjene so vsem, ki želite aktivno prispevati k uspešnemu razvoju svojega dela in stroke, ob tem pa obdržati lastno psihofizično zdravje in ugodno počutje ter odgovornost za prijetne in spodbudne medsebojne odnose. Če je vaša vloga okrnjena, trpijo škodo mnogi: najprej vi sami, vaši sodelavci, generacije otrok, mladostnikov, njihovi starši, ožje in širše družbeno okolje in v končni fazi družba kot celota.

Delavnice se odvijajo med 10. in 16. uro ob sobotah in nedeljah, na naslovu: Cankarjeva ulica 8, (rumena hiša) v Postojni. Termini delavnic so objavljeni pod AKTUALNO.


Teme prvega dneva so vezane na profesionalno delo:

 • Osebni in strokovni razvoj na delovnem mestu (doseganje ugodne klime, ustvarjanje okolja za optimalno počutje in razvoj vseh udeleženih).
 • Vzpostavljanje sodelovalnega odnosa z zahtevnimi starši.
 • Delo s težavnimi otroki/učenci (znaki inteligentnosti, nadarjenosti, hiperaktivnosti, nemirnosti, pretiranega upiranja, agresije, nasilja, trme, odvisnosti, travm, apatije, bivanjske praznine, neupoštevanja meja, pravil, omejitev …
 • Pristopi vzpostavljanja pogojev za delo in prijetno vzdušje v skupini, razredu.
 • Razreševanje konfliktov in sporov na delovnem mestu.
 • Obvladovanje različnih vlog v življenju.
 • Odmori so po dogovoru.
 • Obstajajo možnosti praktičnih vaj ob vsakem vsebinskem sklopu.

 

Teme drugega dneva so vezane na osebno življenje:

 • Aktiviranje notranjih dejavnikov za lažje premagovanje stresa, preobremenjenosti, zmedenosti, obsesij, perfekcionizma…
 • Aplikacija procesa za odpravljanje fizičnih in psihičnih težav, ki pogojujejo naše psihofizično neravnovesje.
 • Preseganje neugodnih vedenjskih vzorcev.
 • Osvajanje veščin zbranega in aktivnega dela.
 • Aplikacija vaj spoznavanja samega sebe.
 • Kako doseči življenje po lastnih željah, sposobnostih in pričakovanjih.
 • Vaje za razvijanje notranjih potencialov v namene izvajanja učinkovitega izobraževalnega procesa.
 • Praktični nasveti (po želji).
 • Odmori so po dogovoru.

 

Možni in predlagani načini dela v drugem delu delavnice:

 • obravnava enega izpostavljenega problema (konstruiran iz več problemov),
 • obravnava vseh tistih problemov, ki bodo izpostavljeni predhodno po elektronski pošti ali neposredno na delavnici,
 • individualno svetovanje (po želji).

 Cena:

99 EUR na udeleženca. V primeru, da delovna sredina pošlje dva udeleženca, ima drugi udeleženec 50% popusta. Če se iz ene sredine delavnice udeležijo 4 udeleženci, je udeležba enega brezplačna.

Cena vključuje: izvedbo, orientacijsko gradivo, napitek, prigrizek.

Delavnice potekajo v Postojni na sedežu podjetja (do 10 udeležencev) Cankarjeva 8, nad 10 udeležencev v vaših delovnih sredinah.

Izvajalca delavnic sta mag. Darija Žgavc, univ.dipl.psih; Rajmund Jug, asistent.

 


TEMATSKE POPOLDANSKE RAZISKOVALNE DELAVNICE


Razvili smo jih izekonomskih in časovnih razlogov. Zavedamo se, da je tempo našega življenja zelo hiter, celo tako, da nam velikokrat ne dopušča postanka za lastno izpopolnjevanje. Ob tem pa je tudi gospodarska kriza naredila svoje in neugodno prizadela tako pomembno področje, kot je področje izobraževanja. Varčevalni ukrepi se odvijajo ravno na področju izpopolnjevanja vas, strokovnih delavcev, ki predstavljate ključni element v razvoju sedanjih in vseh bodočih mladih generacij. Popoldanske delavnice so časovno in finančno ugodne.

Odvijajo se v popoldanskem času od 17. do 20. ure (4 pedagoške ure). Čas od 20. do 21. ure je namenjen konzultacijam obeh izvajalcev z vami udeleženci. Teme so izbrane iz aktualnih in najbolj perečih težav, s katerimi se srečujete v vsakdanji praksi.

 

Teme:

 • Osebni in strokovni razvoj na delovnem mestu (doseganje ugodne klime, ustvarjanje okolja za optimalno počutje in razvoj vseh udeleženih).
 • Vzpostavljanje sodelovalnega odnosa z zahtevnimi starši.
 • Delo s težavnimi otroki/učenci (znaki inteligentnosti, nadarjenosti, hiperaktivnosti, nemirnosti, pretiranega upiranja, agresije, nasilja, trme, odvisnosti, travm, apatije, bivanjske praznine, neupoštevanja meja, pravil, omejitev …
 • Pristopi vzpostavljanja pogojev za delo in prijetno vzdušje v skupini, razredu.
 • Razreševanje konfliktov in sporov na delovnem mestu.
 • Obvladovanje različnih vlog v življenju.
 • Aktiviranje notranjih dejavnikov za lažje premagovanje stresa, preobremenjenosti, zmedenosti, obsesij, perfekcionizma…
 • Aplikacija procesa za odpravljanje fizičnih in psihičnih težav, ki pogojujejo naše psihofizično neravnovesje.
 • Preseganje neugodnih vedenjskih vzorcev.
 • Osvajanje veščin zbranega in aktivnega dela.
 • Aplikacija vaj spoznavanja samega sebe.
 • Kako doseči življenje po lastnih željah, sposobnostih in pričakovanjih.
 • Vaje za razvijanje notranjih potencialov v namene izvajanja učinkovitega izobraževalnega procesa.
 • Praktični nasveti (po želji).
 • Pomen naše odzivnosti za slušatelje (vpliv odzivnosti na otrokovo, mladostnikovo življenjsko orientacijo;vzroki za našo neodzivnost,poti in rešitve za odpravljanje vzrokov neodzivnosti in njenih posledic; otrok, mladostnik prepoznava našo neodzivnost; kako prepoznamo, ali smo odzivni, ali ne; kaj nas ovira v izkazovanju odzivnosti)
 • Posledice delovanja različnih vzgojnih prijemov za otroka, mladostnika
 • Pomen temeljnih vrednot za naše uspešno delovanje in uspešno delovanje otrok, mladostnikov
 • Vzajemno sodelovanje vseh sodelujočih v dobro otroka, mladostnika (vsak udeleženec v odnosu ima svoje stiske; manjka nam dialog, ne poznamo kompromisov; kaj v primeru sodelovanja s težavnimi osebami)
 • Govorica sprejemanja s pozitivnimi sporočili
 • Ovire v pogovoru in njihovo odpravljanje
 • Otrok, mladostnik se v šoli vede drugače kot doma (življenje otroka, mladostnika je omejeno zgolj na šolo ali dom; primanjkuje mu prostega časa, ker je pretirano zaposlen z aktivnostmi;otrok, mladostnik je doma razpuščen; domače okolje je vir težav; šola je vir težav …)
 • Kako izraziti nestrinjanja brez težav
 • Razreševanje konfliktov (prepoznavanje in razlike med prepiri in konflikti;
 • bojazen pred prepirom ali konfliktom; strategije uspešnega razreševanja prepirov, 
 • konfliktov; ustrezno odzivanje; konflikt kot gibalo razvoja; kaj s spoznanjem, da jekonfliktov več, kot jih je treba…)
 • Kako lahko izboljšamo odnose vzgojitelj,učitelj – starši – otrok, mladostnik(kako izboljšati odnose, ko že slabijo; kako se odzivati, ko so naši odnosi že zelo slabi;   kakšne so ovire v ohranjanju naših odnosov;kakšni so razlogi, zaradi katerih v odnosnih relacijah iščemo krivce;kaj pogojuje naše zadovoljstvo z odnosi; kako prepoznati in se soočiti z najbolj neugodnimi dogajanji v odnosih vzgojitelj, učitelj –starši - otroci, mladostniki;

Za popoldanske delavnice je mogoče po predhodni najavi predlagati tudi specifične teme, ki zanimajo posamezne udeležence ali skupine.

Cena:

45 EUR za posameznike

540 EUR za kolektiv do 15 udeležencev

810 EUR za kolektiv od 15 do 30 udeležencev

1080 EUR za kolektiv nad 30 udeležencev

Cena  na sedežu podjetja vključuje:izvedbo, orientacijsko gradivo, napitek, prigrizek.

Delavnice potekajo v Postojni na sedežu podjetja (do 10 udeležencev) Cankarjeva 8, nad 10 udeležencev v vaših delovnih sredinah.

Izvajalca delavnic sta mag. Darija Žgavc, univ.dipl.psih.; Rajmund Jug, asistent.

 

CELOLETNE 1X MESEČNE DVODNEVNE VIKEND INTENZIVNE RAZISKOVALNE DELAVNICE:

VZAJEMNI RAZVOJ: GLEDAM DRUGE, VIDIM SEBE

Delo smo ljudje. Pedagoške institucije kot tudi vse ostale se lahko razvijajo le tako hitro, kot se razvijajo posamezniki znotraj njih. Celostni osebnostni razvoj posameznika postaja eden ključnih vzvodov za trajnostni razvoj institucij. In ravno možnosti za ta celostni razvoj vam ponujamo na enem mestu v okviru programa celoletnih intenzivnih raziskovalnih delavnic: VZAJEMNI RAZVOJ.

Program omogoča sistematičen in uravnotežen razvoj vsakega posameznega udeleženca na vseh petih dimenzijah: vključuje fizični, intelektualni, čustveni, socialni (odnosni) in spoznavni nivo. Z udeležbo na srečanjih boste pridobili smernice za razvoj fizičnega nivoja, saj vam bodo praktične vaje pomagale pri odpravi težav na tem nivoju. Z nadgrajevanjem svojega znanja boste okrepili intelektualni nivo in spodbudili njegovo aktivno uporabo; socialni (odnosni) boste povzdignili z doživljanjem ugodne, prijetne klime in vzdušja ter z osvajanjem metod in tehnik za prenos le-tega v vaše profesionalno in domače okolje. Vaš čustveni nivo boste podkrepili s tem, da boste s praktičnimi vajami aktivirali sposobnost zavestne uporabe notranje energije in hkrati poskrbeli za očiščenje emocionalnih blokad, frustracij, negativnih izkušenj in vsega tistega, kar vam ne služi več, kar ne potrebujete  za nadaljnjo rast.

S seznanjanjem in zavzetostjo za soočanje in spreminjanje tistega, s čemer niste zadovoljni, se lahko zelo aktivno vključujete v življenje. Pomembno je, da dejavno sodelujete pri iskanju novih možnosti za uresničevanje svojega poslanstva.

V programu intenzivnih raziskovalnih delavnic VZAJEMNI RAZVOJ lahko pričakujete zanimiva, navdihujoča srečanja in plodne, praktično preizkušene izvedbe in nasvete.

Program vključuje 7 dvodnevnih vikend srečanj od meseca novembra do meseca maja tekočega šolskega leta. Potekajo 1x mesečno ob sobotah in nedeljah od 10. do 16. ure.

Intenzivne raziskovalne delavnice se izvajajo na sedežu podjetja v Postojni, Cankarjeva 8 za do 10 udeležencev, nad 10 udeležencev v vaši delovni sredini. Posameznik se lahko odloči tudi za udeležbo samo enega ali le nekaj srečanj po izbiri.

Cena:

99 EUR za posameznike, v primeru naročila paketa intenzivnih delavnic se  cena oblikuje po dogovoru.    

Cena  na sedežu podjetja vključuje: izvedbo, orientacijsko gradivo, napitek, prigrizek.

Izvajalca delavnic sta mag. Darija Žgavc, univ.dipl.psih.;  Rajmund Jug, asistent.

Ponujena vam je možnost, da se udeležite vseh sedmih srečanj, kar je najbolj priporočljivo za vse, ki želite zaokrožiti svoja spoznanja in nove izkušnje, ki jih boste pridobili. Lahko pa se udeležite tudi posameznih srečanj po izbiri. Za obisk treh, katerihkoli srečanj, imate pri naslednjem srečanju 50 % popust.

Prijave sprejemamo do vključno srede tekočega tedna, v katerem bo srečanje izvedeno. Število mest je omejeno.

Teme: 

1. srečanje: Vpliv vzgoje na kasnejša obdobja v življenju

 • Vpliv različnih vzgojnih prijemov
 • Prihod novorojenca: stres ali veselje
 • Ljubosumje med družinskimi člani
 • Kako opraviti z dednimi dispozicijami
 • Vplivi ožjega in širšega družbenega okolja na različna obdobja odraščanja in življenja (predšolsko, šolsko, mladostništvo, odraslost, zrela leta)

  2.     srečanje: Problematično vedenje in odpravljanje travm

·         Travmatični dogodki

 • Vse vrste problematičnega vedenja (opis, vzroki, odpravljanje)
 • Narava travmatičnih spominov (zavedno, nezavedno…)
 • Predelava travme (praktično odpravljanje – vaja …)

  3.    srečanje: Doseči to, kar želim na osebnem in profesionalnem področju

 • Postavljanje uresničljivih ciljev (ugotavljanje trenutnega stanja…)
 • Praktična aplikacija oblikovanja ciljev (smiselnost, pogoji, rezultati…)
 • Praktična aplikacija odpravljanja neugodnih dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje ciljev (pretekle travmatične izkušnje, lastne psihofizične sposobnosti, neugodni pogoji ožjega in širšega družbenega okolja …)
 • Vaja reševanja ovir pri uresničevanju ciljev (predsodki, vrednote, norme, stališča, pravila …)
 • Izdelava projekta vzdrževanja rezultatov doseženih ciljev (motivacija-demotivacija)
 • Praktična postavitev in izvedba zastavljenih ciljev

4.     srečanje: Doseganje ravnovesja na vseh nivojih našega življenja

 • Pomen doseganja ravnovesja (med socialnim, čustvenim, intelektualnim in fizičnim razvojem…)
 • Socialno neravnovesje (praktično aktiviranje dejavnikov za doseganje ravnovesja…)
 • Čustveno neravnovesje (vpliv ugodnih in neugodnih čustev na naše psihosomatsko stanje, praktično aktiviranje dejavnikov za dosego ravnovesja)
 • Intelektualno neravnovesje (praktično aktiviranje notranjih dejavnikov za premagovanje stresa, preobremenjenosti, zmedenosti, obsesij, perfekcionizma, deaktiviranje neugodnih obrambnih mehanizmov in verbalne agresivnosti …)
 • Fizično neravnovesje (praktična individualna aplikacija procesa odpravljanja fizičnih težav)

5.     srečanje: Doseganje optimalno ugodnega vzdušja v medosebnih odnosih

·         Vpliv psihofizičnih neravnovesij na medosebne odnose (čustvenih, socialnih, intelektualnih in fizičnih…)

 • Uravnavanje čustev in odnosi (kontroliranje in toleriranje izbruhov, prepoznavanje govorice telesa…)
 • Preseganje vedenjskih vzorcev (uravnavanje neugodnih psihičnih in fizičnih odzivov, preraščanje motečih predsodkov, stališč, verskih, političnih in drugih sistemskih vplivov…)
 • Praktična aplikacija razreševanja nekonstruktivnih konfliktov (med partnerjema, otroci, mladostniki, starši, prijatelji, znanci, na delovnem mestu, pri opravljanju vsakodnevnih obveznosti …)
 • Razreševanje težav v partnerski ljubezni in spolnosti (spolnost in ljubezen pred,po rojstvu otrok, ob odhodu v vrtec, šolo, od doma, ob ohlajanju odnosa, fizičnem, psihičnem hendikepu, naravnih katastrofah, ambicijah v zvezi s kariero, s pretirano zaposlenostjo …)
 • Vpliv neugodnih travm na partnerske odnose in spolno intimnost (spolne zlorabe, težja obolenja ali smrt otroka, staršev, partnerja, dobrega prijatelja, službe, neuspehi otrok …)
 • Neugoden medgeneracijski prenos travmatiziranega odnosa (pristopi k spolni vlogi …)
 • Nesprejemanje lastne spolne vloge, odnosa do lastnega telesa 

 

 6.     srečanje : Praktična aplikacija izpostavljenih tem

To srečanje je namenjeno vajam v zvezi z ravnanjem v vsakdanjih ali nevsakdanjih situacijah, ki nas spravljajo v obup in druga neugodna čustvena, socialna, intelektualna, spoznavna, fizična …stanja. S praktičnimi vajami in igro vlog ter vzajemnim sodelovanjem bomo iskali ustrezne poti iz nastalih situacij in se v razreševanju le-teh urili.

Izpostavljene teme se lahko nanašajo na:

-          naše otroke ali varovance,

-          naše ali tuje travmatične dogodke,

-          vsakdanje in nevsakdanje življenjske situacije,

-          katerekoli medosebne odnose,

-          naše izobraževanje ali izobraževanje otrok,

-         

7.     srečanje: Kako si v sožitju z okoljem ustvarimo prijetno vzdušje in počutje

·         Naš psihofizični razvoj je pogojen z okoljem (vpliv barv na naše počutje, vpliv pozitivnih in negativnih energij na naše psihosomatsko zdravje, vpliv razporeditve elementov v prostoru, kjer bivamo in delamo …)

 • Naravne rešitve čiščenja neugodnih stanj (v telesu, v življenjskem okolju…)
 • Praktična aplikacija preverjanja prisotnosti negativnih energij v našem telesu in prostoru
 • Praktična aplikacija načinov odpravljanja negativnih energij v našem telesu in prostoru
 • Praktični nasveti za lažje življenje, boljše počutje, ugodnejše delovanje (spretno urejanje vsakdanjih žviljenjskih situacij, upravnih postopkov, zaposlovanja, šolanja, pridobivanja dodatnih znanj in izkušenj …)
 • Živeti po lastnih željah in pričakovanjih (praktična aplikacija pripravljenosti na neizogibne življenjske situacije: neizogibni naravni pojavi, stiske, travmatični dogodki in stanja …)

 

Friday the 19th.
Joomla template freaks