Delavnice za starše


 RAZISKOVALNE DELAVNICE STARŠI, OTROCI, MLADOSTNIKI

 

Več kot petindvajsetletne izkušnje in nabiranje znanja iz svetovalnega dela z družinami, otroci, mladostniki, strokovnjaki in pedagoškimi delavci, ki so z njimi povezani, so nas vodile v oblikovanje programa raziskovalnih delavnic za starše. Na različnih področjih našega življenja prepogosto slišimo, kako so otroci, mladostniki izpostavljeni neustrezni vzgoji, kako so zanemarjeni, zapuščeni, prepuščeni ulici in drugim. Eni očitki vodijo v smer, da nas starše zanima samo denar in kariera, drugi zopet, da se vsa vzgoja prepušča starim staršem z zastarelimi vzgojnimi prijemi. Ni prav, da zaobidemo dejstvo, da se mnoge mlade družine v vzgoji ne znajdejo, ker ne želijo po poti svojih staršev, drugih pristopov pa ne poznajo. Naše izkušnje kažejo, da se mnogi zelo trudite v iskanju strokovnih nasvetov, prebiranju literature s pomočjo informacijske tehnologije… Dodajamo še dejstvo, da se zahtevnost generacij otrok, mladostnikov povečuje in ponujeni pristopi v praksi ne delujejo več.


Dejavnost v okviru programa raziskovalnih delavnic je naravnana na:

 

 • pomoč staršem v smislu podpore, svetovanja pri vzgoji in razvoju otrok, mladostnikov;
 • pomoč v iskanju najučinkovitejših načinov vzgajanja v smeri razvoja njihove samostojnosti, osebne odgovornosti, integritete, pristnosti, zmanjševanja, odpravljanja težav, problemov, motenj;
 • pomoč v razvoju starševskih pristojnosti in možnosti odločanja v zvezi z vzgojo.

Delujemo tako, da v procesu svetovanja vzpostavimo medsebojno sodelovanje naših strokovnjakov, staršev, otrok, mladostnikov v namene iskanja skupnih rešitev in poti iz nastalega stanja. Skupaj oblikujemo smernice, kitemeljijo na samostojnosti, odgovornosti, razvoju integritete in zmanjševanju ter odpravljanju težav. Vse udeležence spodbujamo v smeri iskanja notranjih, pristnih potencialov, ki omogočajo prijetno in spodbudno vzdušje v družini, iz katere izide samostojen, odgovoren in ustvarjalen otrok, mladostnik. Istočasno pa je tudi staršem omogočeno, da se sami razvijajo in nadgrajujejo v tej smeri.

Pomembno nam je vedenje otrok, kot tudi psihosomatsko zdrava in kakovostna medsebojna razmerja med partnerjema, starši-otroci, mladostniki.

Zavedamo se, da medsebojni odnosi v družini in vzgoja predstavljajo enega najpomembnejših področij našega življenja in da so različni ponujeni pristopi, metode in tehnike v praksi pogosto neučinkoviti. Najpogostejši razlog je njihova poenostavljenost in izključevanje razvijanja načel in vrednot, ki bistveno plemenitijo in izpopolnjujejo naša medsebojna razmerja. Zato se nenehno razvijamo in nadgrajujemo naše znanje in izkušnje. Sproti in prilagojeno različnim obdobjem in času našega življenja razvijamo prijeme, ki so učinkoviti in v praksi v resnici delujejo.

 

TEMATIKA RAZISKOVALNIH DELAVNIC ZA STARŠE

 

1.      Pomen starševske odzivnosti za otroka, mladostnika

Pomembno je, da otrok od nas staršev dobi kakršenkoli spoštljiv in sočuten odziv: beseden, nebeseden v obliki govorice telesa (pogled, objem…) zato, da ne ostane v praznini in ugibanju o tem, kakšne so reakcije okolja, ne glede na to, kaj je storil.


Odzivnost staršev pri otroku, mladostniku:

 • sproži mehanizem delovanja-uravnavanja čustev,
 • omogoča izgrajevanje podobe o sebi, drugih in svetu,
 • daje občutek, da je za nas še vedno sprejemljiv in vreden ljubezni ne glede na svoje vedenje,
 • sproži dojemanje in upoštevanje meja, pravil in omejitev.

Na delavnici boste lahko spoznali pomen vaše odzivnosti za otroka, mladostnika. Skupaj bomo ugotavljali, kako ta odzivnost vpliva na otrokovo, mladostnikovo življenjsko orientacijo.

Odgovorili si bomo na vprašanja, zakaj eni starši odzive zmorejo, drugi ne in poskušali najti poti in rešitve za odpravljanje vzrokov neodzivnosti in njenih posledic.

Ne bomo zaobšli posledic delovanja različnih vzgojnih prijemov na otroka, mladostnika. Otroci, mladostniki sami s svojim vedenjem izkazujejo, ali gredo glede vzgojnih prijemov po naši, partnerjevi poti, ali ubirajo svojo. Skupaj bomo poiskali temeljne vrednote, ki nam, otrokom, partnerju predstavljajo navdih in podporo našega uspešnega skupnega družinskega delovanja. Vzajemno bomo spoznavali, kakšne vzgojne prijeme uveljavljati pri temperamentno različnih otrocih in mladostnikih, da ne bomo prizadeli njihove osebne integritete.

 

Lotili se bomo tem kot:

 • pomen naše odzivnosti za otroka, mladostnika,
 • vpliv odzivnosti na otrokovo, mladostnikovo življenjsko orientacijo,
 • vzroki za neodzivnost staršev,
 • poti in rešitve za odpravljanje vzrokov neodzivnosti in njenih posledic,
 • posledice delovanja različnih vzgojnih prijemov za otroka, mladostnika,
 • pomen temeljnih vrednot za uspešno družinsko delovanje,
 • otrok, mladostnik zaznava našo neodzivnost,
 • ne znamo prepoznati, ali smo odzivni ali ne,
 • bojimo se, da bomo otroka, mladostnika s svojo odzivnostjo zatrli,
 • naša odzivnost ga bo prikrajšala za naše vodenje (spoštovanje naše avtoritete).

 

2.      Vzajemno sodelovanje vseh sodelujočih v dobro otroka, mladostnika

V praksi se srečujemo z dejstvom, da stiske v medsebojnem sodelovanju doživljamo vsi, otroci, starši, strokovni, pedagoški delavci, vso ožje in širše družbeno okolje. Če v prizadevanjih za pomoč otroku, mladostniku upoštevamo samo »eno plat medalje« bomo težje napredovali. Pri odraščanju je otroku, mladostniku v pomoč le vzajemno sodelovanje nas vseh. Le v takšnih razmerah se bo naš otrok, mladostnik počutil sprejetega, enakovrednega in spoštovanega.

Delavnica je namenjena osveščanju o tem, kakšne stiske doživlja vsak udeleženec procesa vzajemnega medsebojnega sodelovanja. Trudili se bomo v iskanju strategij in pristopov, ki vodijo do konstruktivnega razreševanja konfliktov, kompromisov in v končni fazi dobrega počutja vseh udeleženih. Kadar k razreševanju stisk, konfliktov pristopamo tako, lahko spoznamo, da lahko ima vsak na svoj način prav, le »sličice« vsakega posebej je smiselno uskladiti.

Skupaj bomo spoznali, da k vzpostavljanju vzajemnega sodelovanja vsekakor sodi govorica sprejemanja s pozitivnimi, odkritimi sporočili. Razmislili bomo o tem, katere ovire v pogovoru in sporočilih nam omejujejo vzajemno sodelovanje in kako jih najhitreje in najučinkoviteje odpravimo.

 

Lotili se bomo tem kot:

 • vsak udeleženec v odnosu ima svoje stiske,
 • strategije in pristopi h konstruktivnemu reševanju sporov,
 • govorica sprejemanja s pozitivnimi sporočili,
 • ovire v pogovoru in njihovo odpravljanje,
 • manjka nam dialog,
 • kompromisov ne poznamo,
 • otrok, mladostnik se v šoli vede drugače kot doma,
 • življenje naših otrok je omejeno zgolj na šolo, primanjkuje jim prostega časa,
 • otrok, mladostnik je doma razpuščen,
 • domače okolje je vir težav,
 • šola je vir težav,
 • kako izraziti nestrinjanje brez težav.

 

 3.      Razreševanje konfliktov med starši, otroci, mladostniki

 

Če imamo konfliktne odnose s soljudmi, pogosteje obolevamo za  različnimi psihofizičnimi in kroničnimi obolenji.

Konfliktne situacije med nami in našimi otroki, mladostniki pa tudi z okoljem so izjemnega pomena za razvoj enih in drugih. Prav v takih situacijah se nam staršem odpira nenadomestljiva možnost za razvoj.

V našem življenju se v večini primerov prepir in konflikt enačita. Vendar to ne drži. 

 •  Konflikti predstavljajo stanja, v katerih se soočamo z nekimi nestrinjanji, z neusklajenostmi. Odnos med nami in okoljem ne poteka ugodno, naše želje, potrebe, mnenja, interesi …so v razhajanju.
 •  Prepiri predstavljajo neučinkovit način odziva na konflikt.

Če konfliktov ne rešujemo, doživljamo posledice, ki so od posameznika do posameznika različne. Vsekakor pa neugodno vplivajo na naše delovanje in naša medosebna razmerja.

Večini staršev prepogosto prekipijo nenehni, agresivni prepiri med samimi otroci, mladostniki pa tudi prepiri v našem odnosu do njih. Velikokrat smo siti pogovorov, ki se zaključujejo s kričanjem, vpitjem, zmerjanjem … Kot smo rekli, prepiri predstavljajo neučinkovit način odziva na konflikt, sam konflikt pa je lahko nepogrešljivo gibalo naših odnosov.

Na delavnici se bomo v igri vlog s prostovoljci poskušali naučiti prepoznavanja in razlikovanja med prepiri in konflikti.

Skupaj bomo ugotavljali, česa se pravzaprav bojimo, prepirov, ali konfliktov, katera skupina ima predznak nečesa slabega oz. težav v naših razmerjih. Skušali bomo spoznati, ali je strah pogojen z samima pojmoma: prepir, konflikt, ali z njunim razreševanjem.

Vzajemno bomo razvili strategije pristopov k uspešnemu razreševanju prepirov in ugotavljali, kako se lahko odzivamo, ne da bi naša dejanja temeljila na zlorabi naše moči oz. kako povemo, kar mislimo, ne da bi s tem prizadeli ostale člane naše družine. Natančno bomo proučili potek razreševanja konfliktov.

 Lotili se bomo tem kot:

 • prepoznavanje in razlike med prepiri in konflikti,
 • bojazen pred prepirom ali konfliktom,
 • strategije uspešnega razreševanja prepirov, konfliktov,
 • ustrezno odzivanje,
 • konflikt kot gibalo razvoja,
 • kaj s spoznanjem, da je konfliktov več, kot jih je treba,
 • konflikti napram prepirom v odnosu starši-otrok, mladostnik,
 • konflikti napram prepirom med brati in sestrami.

 

 4.      Kako lahko izboljšujemo odnos starš – otrok


 Zadovoljstvo z odnosi:

 • nam omogoči, da se nobeno delo in nobena druga  ovira, ki spremlja naše življenje, ne postavlja na pot našega uspešnega in zadovoljnega preživetja;
 • pogojuje naše ugodno psihofizično zdravje in počutje.

Izboljšanje odnosov je lahko  zelo zahteven proces, če  vsi člani družine pretežno delujemo na podlagi svojih prepričanj in lastnih izkušenj. Le – te pa se od enega do drugega zelo razlikujejo.

Tisti starši, ki se uspemo dvigniti nad svoja čustvena stanja in v ozadju prepoznati smisel tega, za koga ali za kaj si je vredno prizadevati, odpuščati, razmišljati, iskati možne poti rešitev …, imamo možnosti za rešitev naših težav, problemov ter težav in problemov tistega, s katerim smo v medosebnem odnosu in to so vsekakor naši otroci, mladostniki, partner.

Razgovori, v katerih  se odkrito in veliko pogovarjamo o sebi, drug o drugem, se poslušamo, vživljamo, upoštevamo sporočila, se držimo dogovorov …zelo izboljšujejo in negujejo naše odnose v družini.

Lotili se bomo tem kot:

 • kako izboljšati odnose, ko že slabijo,
 • kako se odzivati, ko so naši odnosi že zelo slabi,
 • kakšne so ovire v ohranjanju naših odnosov,
 • kakšni so razlogi, zaradi katerih v odnosnih relacijah iščemo krivce,
 • kaj pogojuje naše zadovoljstvo z odnosi,
 • kako prepoznati in se soočiti z najbolj neugodnimi dogajanji v odnosih starši, otroci, mladostniki (trpljenje, ljubosumje, umikanje, razne oblike odvisnosti, slaba razpoloženja, izogibanje sporom in soočanjem, različne vrste odvisnosti, bolezni, motnje vedenja in osebnosti …),
 • bližina otroka, mladostnika nas izčrpava,
 • ne vidim svoje vloge v vzgoji,
 • moj partner je v vzgoji prisotno – odsoten.
Friday the 19th.
Joomla template freaks